Novim Pravilnikom o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja propisan je novi način funkcionisanja bankarske garancije, u cilju obnove licence za rad organizatoru putovanja.

Prema novom Pravilniku koji je objavljen u Službenom glasniku i stupa na snagu danas (17. oktobra 2020.), u slučaju izdavanja bankarske garancije, kao garancije putovanja, primalac bankarske garancije (strukovno, odnosno poslovno udruženje ili asocijacija turističkih agencija) daje pisanu saglasnost organizatoru putovanja za pribavljanje bankarske garancije, piše poslovni portal eKapija.

Dakle, saglasnost primaoca bankarske garancije je uslov organizatoru putovanja da kod banke pribavi bankarsku garanciju (u prethodnom pravilniku organizator putovanja je sa bankom mogao da ugovori bankarsku garanciju bez saglasnosti primaoca).

Bankarska garancija se izdaje za period od datuma izdavanja do datuma važenja, a primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci, računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi, preneo je Informativno poslovni centar.

Ove uslove mora da obezbedi organizator putovanja za putovanja koja ugovara od 17. oktobra 2020. godine.

Ukoliko je turističko putovanje prodato ili je započeto pod uslovima koji su važili pre početka primene ovog pravilnika, u slučaju naknade potraživanja, aktiviraće se garancija putovanja koja je važila u trenutku zaključenja ugovora o putovanju.

U odnosu na prethodni pravilnik nije bilo izmena u vezi sa kategorijom licence i visinom depozita koju je organizator putovanja dužan da obezbedi u postupku dobijanja licence.

Takođe, nije bilo izmena u pogledu pokrića garancije putovanja za slučaj insolventnosti organizatora putovanja kao ni u pogledu garancije putovanja radi naknade štete (i dalje postoje dva modela osiguranja: bankarske garancije i polise osiguranja).