Narodna banka Srbije donela je odluku o novim olakšicama za građane i privrednike koji imaju kredit ili lizing, a koji imaju problema sa otplatom. Istovremeno je propisala i nekoliko uslova bez kojih benefite nije moguće i ostvariti.

Za razliku od prvog paketa mera NBS, kada su pravo na olakšice imali svi klijenti, sada su izdvojeni prioriteti, ali je bankama ostavljen i prostor da same procene kome je pomoć najpotrebnija. Ipak, da bi mogli da zatraže nove olakšice, klijenti moraju da ispune nekoliko uslova.

Propis je stupio na snagu 15. decembra, što znači da dužnici već mogu da podnesu zahtev za dobijanje olakšica, iako bi obaveštenje od banke trebalo da dobiju do 22. decembra.

Prvi se podrazumeva, a to je da dužnik nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema banci, odnosno da ima poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19.

Redovan klijent od februara 2019.

Takođe, bitan uslov je da dužnik na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, nije bio u statusu neizmirenja obaveza u toj banci. Dakle, na olakšice imaju pravo samo oni koji su redovno izmirivali sve obaveze prema banci od februara 2019. godine, a to podrazumeva redovnu otplatu kredita, servisiranje kreditne kartice i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu.

U istom periodu potrebno je i da nijedno potraživanje dužnika nije bilo klasifikovano kao problematičan kredit u toj banci.

Potrebna i dodatna saglasnost

Ako se obaveze dužnika odnose na kredite odobrene u okviru garantne šeme Republike Srbije ili sa garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i na subvencionisane kredite, olakšice iz ove odluke mogu se primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije.

Ko je dužnik koji ne može da izmiruje obaveze

NBS smatra da dužnik (fizičko lice) nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema banci, odnosno da može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza, ako na dan stupanja na snagu Odluke (15. decembra) ispunjava jedan od uslova:

:  u kašnjenju je dužem od 30 dana u „materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze prema banci na koju se odnose olakšice“

: ima status nezaposlenog lica

: ili je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji.

Jedan od uslova koji klijenta banke kvalifikuje za olakšice je i da stepen kreditne zaduženosti prelazi 40 odsto, a dužnik je u poslednja tri meseca ostvario prosečni mesečni prihod manji za 10 odsto ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine, pri čemu prosečni prihod u poslednja tri meseca ne prelazi 120.000 dinara.

Za privredu drugačije

Uslovi se samo delimično razlikuju kada je u pitanju poljoprivrednik, preduzetnik ili privredno društvo koje nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema banci.

Tako prvi uslov glasi da je dužnik na dan stupanja na snagu odluke u docnji dužoj od 30 dana, a drugi da u periodu do dana podnošenja zahteva ima pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15 odsto u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini.